ОБЩИНА СИТОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
ПОКАНА

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Ситово. Кметът на Община Ситово К А Н И неприсъствено всички жители и заинтересовани лица, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници на населените места в община Ситово на публично обсъждане на ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО ЗА 2021 ГОДИНА. Във връзка с обявените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г., съгласно заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, молим Вашите мнения, препоръки и предложения по проекта на бюджета за 2021 г., да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес www.sitovo_fso@mail.bg от 8.30 до 17.00 часа в работните дни, най-късно до 04.12.2020 година. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от Кмета на общината за разглеждане от Общинския съвет. Материалите са публикувани на интернет страницата на общината: www.old.sitovo.bg; в раздел Администрация ““, секция Бюджет ““, както следва:

1. Проект на Бюджет на Община Ситово за 202 1 година
2. Проект на бюджетната прогноза за местните дейности за периода от 2020 до 2023 година.

СЕЗГИН АЛИИБРЯМ
КМЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО