Община Ситово съобщава, че е изготвен Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Ситово 2021-2028 г. , ведно с Раздел „Лечебни растения“ към нея.

В срок до 20.05.2022 г. заинтересованите лица могат да направят писмени предложения и становища по проекта на:

пощенски адрес: с. Ситово, общ. Ситово, обл. Силистра, ул. „Трети март“ №72 или

електронен адрес: sitovo@sitovo.bg ;  sitovo@mail.bg