П О К А Н А

от

Управителния съвет

на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност

 МИГ„Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа”

На основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНС и чл.34, от Устава на Сдружение МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, и във връзка с решение на УС от 28.05.2018 г. Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 06.06.2018г. /сряда/ от 16.00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес, гр. Главиница, ул.Витоша, №44, ет.4, (заседателна зала) при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1.  Приемане на промени в Стратегията за ВОМР на Сдружение МИГ „Главиница–Ситово Крайдунавска Добруджа“ във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба.
  2.   Взимане на решение относно представяне на заявление за промяна на споразумение № РД50 – 34 /20.04.2018г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР, на основание чл.10, ал.1, т.2 и ал.2 от Споразумението и съгласно чл.39, т.1 и чл.40 от Наредба №22/ 14.12.2015г. пред МЗХГ във връзка с направените промени в Стратегията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”.
  3.   Взимане решение за промяна размера на годишния членски внос.
  4.   Приемане на годишен Бюджет за 2018г. на МИГ „Главиница–Ситово Крайдунавска Добруджа“.
  5.   Организационни въпроси.

      

      На основаниe Чл. 35. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.

            (2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.                                                                            

                                                                                   От   Управителния съвет

                                                                                   28.05.2018 година

 

Сдружение „Местна инициативна група  „Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“
гр.Главиница, обл.Силистра, ул.”Дунав” 13а, тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258,
e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg , www.mig.glavinitsa-sitovo.org