РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000169 „Лудогорие – Сребърна“.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Алфатар, община Алфатар, област Силистра, с. Айдемир, с. Бабук, с. Брадвари, с. Йорданово, с. Казимир, с. Калипетрово, с. Полковник Ламбриново, с. Професор Иширково, с. Смилец, с. Сребърна, с. Сърпово, с. Ценович, община Силистра, област Силистра, с. Ястребна, с. Ситово, с. Слатина, община Ситово, област Силистра.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Русе (гр. Русе 7000, „Придунавски булевард“ № 20, п.к. 26).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Приложения към проект на Заповед:

  1.  Karta_BG0000169_1
  2.  Karta_BG0000169_2
  3.  Karta_BG0000169_3
  4.  Karta_BG0000169_4
  5.  Karta_BG0000169_5
  6.  Karta_BG0000169_6
  7.  Karta_BG0000169_obshta
  8.  Pr_zap_ZZ_BG0000169_Ludogorie_Sreburna
  9.  Prilojenie_Kr_BG0000169