П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ

„МИГ ГАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

На основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНС и чл.34, ал.1 от Устава на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, и във връзка с решение на УС от 19.11.2018 г. /Сряда/, Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 28.11.2018 г. от 15.00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес: гр. Главиница, ул. Витоша №44, ет.4 /заседателна зала/.

Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на изменения в Устава на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.

2. Предоставяне на информация за напредъка по изпълнение на Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ и индикативна годишна програма за 2019 г.

3. Организационни въпроси.

На основаниe Чл. 35. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.

(2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.

От Управителния съвет

19.11.2018 година