П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
СНЦ „МИГ ГАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал.1 от Устава на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, и във връзка с решение на УС от 05.05.2020 г., Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 29.05.2020 г. от 16.00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес: гр. Главиница, ул. Витоша, № 44, ет. 4, /заседателна зала/, при следния

Дневен ред:

1. Приемане на промени в Стратегия за ВОМР на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” във връзка с финансовите параметри.
2. Взимане на решение относно представяне на заявление пред МЗХГ за промяна на Спораземение №РД 50-34/20.04.2018 г., Допълнително споразумение №РД 50-34/29.11.2018 г. и Допълнително споразумение №РД 50-34/19.08.2019 г., във връзка с чл.18, ал.1, т.3 и т.4.
3. Организационни въпроси.

На основаниe Чл. 35. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.
(2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.