ОБЩИНА СИТОВО е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001–6.002-0147-C01

„Патронажна грижа + в Община Ситово“, Административен договор № BG05M9OP001–6.002- 0147-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–6.002 „Патронажна грижа + в Община Ситово“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Основната цел на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID 19 се налага мобилизиране на допълнителни ресурси за превенция и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица, в т.ч. хора с увреждания или в невъзможност за самообслужване, които са застрашени в най – голяма степен от COVID – 19, както и за лица в карантинен период.

Дейностите по проекта са насочени към лица, за които е налице социална необходимост от почасови услуги като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от разпространението на COVID 19.

Грижата се предоставя не само в с. Ситово, а и в съставните на общината населени места – с. Искра, с. Попина, с. Добротица, с. Любен.

За предоставянето на услугите за преодоляване на последиците от коронавируса са наети 5 лица, които предоставят услугата по реда на ЗЗД. На лицата, предоставящи услуги, са осигурени лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.

Дейността обхваща извършване на услуги по доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).

Кандидатите за ползватели на патронажна грижа подават следните документи:

  1. Заявление от кандидата (по образец);
  2. Документ за самоличност (за справка);
  3. Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК (копие) – ако имат такъв;
  4. Декларация за информирано съгласие.

Документите от кандидат – потребителите и кандидатите за работа по Проекта могат да се изтеглят от сайта на общината или да се получат, както и да се подадат в Звеното за почасова грижа към Община Ситово, ул. „Трети Март“ № 72., телефон 0887873685

Лица за контакт:

Нели Маринова – РъководителПроект

Еда Мюрсел – Социален работник

1. Заявление за подбор на потребители

2. Декрарация лични данни