ОБЯВА
ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл.44 от ЗОП-„Пазарни консултации”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с подготовка на проектно предложение „Бащино огнище не забравяй – стари обичаи не презирай” на НЧ „Йордан Йовков – 1899”, с. Добротица, община Ситово, област Силистра, с което да се кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по открита процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.434 по мярка 19.05 „Проучване, съхраняване и оползавторяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Главиница и Ситово Крайдунавска Добруджа” и чл. 44 от Закона за обществени поръчки, с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти за:
• закупуване на автентични добруджански фолклорни костюми-мъжки и женски носии – 18 броя и 1 брой ямурлук;
• закупуване на юношестки турски носии за момичета и момчета – 6 броя;
• озвучителна (аудио система с 2 микрофона, батерия и дистанционно управление), компютърна (1 брой преносим компютър) и копирна (мултифункционално устройство) техника;
• изработване на рекламни материали, включващи: дамски брандирани/рекламни тениски – 15 броя, 30 броя детски брандирани/рекламни тениски, 1 брой знаме на читалището с размери 90/150 и 3 броя знаме на читалището с размери 60/100 см.;
• извършване на текущ ремонт в „кръжочна” в сградата на читалището, включващ: демонтаж на дървена ламперия, изработка на окачен таван, доставка и монгаж на осветление, шпакловане, грундиране и боядисване на стени и тавани.
Оферираната цена по всяка една позиция трябва да включва цена на вложените материали и труд.
Изработването на всяко изделие от националните костюми ще става по индивидуалните размери на самодейците, които ще бъдат взети от изпълнителя на място в сградата на читалището по предварително съгласуван график.
І. Срок за получаване на офертите 10 работни дни включително от публикуване на обявата. Краен срок за получаване на офертите до 13,00 часа на 31.07.2020 г. на адрес: с. Добротица, община Ситово, област Силистра, ул. Добруджа № 32 в канцеларията на читалището.

ІІ. Прогнозна стойност:
• за закупуване на автентични добруджански фолклорни костюми-мъжки и дамски носии, ямурлук и турски юношески носии за момичета и момчета – до 7 000 лева с ДДС;
• за закупуване на озвучителна, компютърна и копирна техника – до 3000 лева с ДДС;
• за изработване на рекламни материали – до 2000 лева с ДДС
• за извършване на текущ ремонт – до 5000 лева с ДДС
ІІІ. Съдържание на офертата:
Вашата оферта задължително трябва да съдържа:
• пълно наименование на оферента, седалище и адрес на управление, контактна информация;
• дата на издаване на офертата;
• срок на валидност на офертата;
• предложение, съответстващо на техническата спецификация на възложителя, посочена в настоящото запитване и формулярите към него;
• крайна цена с включен данък добавена стойност,стойността на ДДС и цената без ДДС, както и единични цени за всеки актив;
• подпис на представляващия оферента и печат на участника.
ІV. Други изисквания
• офертата да бъде представена в оригинал и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена на официална бланка на оферента, подписана и подпечатана и да се изпрати на посочения адрес по пощата, с куриер или представена на ръка. При изпращане на документите чрез поща или по куриер за дата на входиране на офертата се приема датата на получаване на документите в канцеларията на читалището, а не датата на изпращане на документите по пощенско клеймо.
• необходимо е да ни информирате дали оферента е регистриран в Търговския регистър, което е задължително условие на финансиращия орган – Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Ако оферентът е чуждестранно лице, следва да представи документ за правосубектност, съгласно националното му законодателство.

Приложение: технически спецификации за всеки планиран за закупуване актив и количествена сметка за ремонтните дейности.

Народно читалище СМР

Образци пазарни консултации Читалище Добротица СМР

Техническа спецификация носии

Техническа спецификация техника

Техническа спецификация рекламни и информационни материали

Г.Йорданова:
Председател на Народно читалище
„Йордан Йовков – 1899”
с. Добротица, община Ситово, област Силистра