О Б Я В А

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

Открива процедура за подбор на проектни предложения

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

МЯРКА 4.1.2„ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА“

 

Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.177 по мярка 4.1.2„Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

 

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони 2014 -2020г.

Мярка: 19 „Водено от общностите местно развитие“

 

Основната цел на процедурата:

Повишаване на жизнеспособността, ефективността и стабилността на малките земеделски стопанства на територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, чрез:

 • материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и производителността на стопанствата;
 • преструктуриране и развитие на наличните материални мощности;
 • въвеждането на нови технологии в производството и модернизация и на физическите активи в стопанствата;
 • насърчаване на доброто организиране на „хранителната верига“ и „късите вериги на доставка“, в т.ч. дейности за запазване качеството на продукцията и пред пазарната подготовка.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – Мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

 

 1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Земеделски стопани, регистрирани и осъществяващи дейност като ЗП на територията на МИГ, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро, измерен в стандартен производствен обеми производството им е в един от секторите „плодове и зеленчуци“, и/или „етерично-маслени и лекарствени култури“.

Уточнение: територията не попада в определението „необлагодетелстван район“ и затова не се включва сектор „животновъдство“.

Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Важно: Не се подпомагат бенефициенти одобрени по мярка 112 Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013 г.

 

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/ /по образец към Насоките за кандидатстване/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП.

 

 1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

По подмярка 4.1.2. от Стратегията за ВОМР на МИГ ще се подпомагат материални и нематериални дълготрайни инвестиции, водещи до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството. Ще бъдат подкрепяни следните дейности:

 • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
 • Инвестиции в изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
 • Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
 • Инвестиции за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
 • Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
 • Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства;
 • Инвестиции за подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на продукцията (оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради за специализирано съхранение и обработка; осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане);
 • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
 • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните.

Приоритет по тази подмярка ще бъде даван на стопанства от секторите:

 • Плодове и зеленчуци;
 • Биологично производство;
 • Инвестиции в енергийна ефективност, опазване на околната среда и иновации.
 1. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Допустими разходи за материални инвестиции:

 1. Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
 2. Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 3. Закупуване на косачки, закупуване на дробилки (прикачен инвентар), закупуване на преносими сушилни и др.;

Допустими нематериални разходи:

 1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.
 2. 5. разходите за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ),извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейности по проекта до изплащане на помощта, не следва да надхвърлят 5 % от стойността на допустимите разходи.
 3. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
 4. Разходите за достигане съответствие с международни признати стандарти.

5.ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Настоящата обява предвижда два срока на кандидатстване:

Първи прием:

Начален срок за прием на проектни предложения от 01.02.2019 г.

Краен срок за прием на проектни предложения: до 17.00 часа на 01.04.2019 г.

Втори прием: /в случай, че са налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване на проектни предложения/

Начален срок за прием на проектни предложения: от 02.05.2019 г.

Краен срок за прием на проектни предложения: до 17.00 часа на 03.06.2019 г.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

 1. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджетът по настоящата процедура е: 201 500 лева.

 

 1. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТ

Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 2 445 лева, или левовата равностойност на 1250 евро.

Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 48 895 лева, или левовата равностойност на 25 000 евро.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 1467.00 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 39 116.00 лв.

Интензитетът на финансовата помощ е в размер до 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 %, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80%, в следните случаи:

 • • За проекти представени от млади селскостопански производители – 10 %;;
 • • За колективни инвестиции или интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка – 10 %;
 • • За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 10 %;
 • • Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени– 10 %;.

 

 1. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:
 

 

Критерии за избор

 

Точки

1 Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори в земеделието – плодове и зеленчуци, етерично маслини и медицински растения  

25

2 Проектът е за биологично производство на земеделски продукти

 

20
3 Проектът осигурява допълваща заетост

 

15
4 Проектът повишава енергийната ефективност на земеделското стопанство 10
5 Проектът въвежда иновации в земеделското стопанство

 

15
6 Проектът е с интегриран подход и допринася за насърчаване на кооперирането между производителите, включително за дейности свързани с опазване на околната среда и постигане на стандартите на ЕС 15
  Общо

 

100
Минимално допустимата оценка за качество на проектните предложения е – 10 точки.

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока оценка/и по следния критерий:

Ø  Крайната оценка по критерий „2. Проектът е за биологично производство на земеделски продукти“

При равен брой точки и по този критерий, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока оценка/и по следния критерий:

Ø  Крайната оценка по критерий „3.Проектът осигурява допълваща заетост“ – предимство получава кандидат, който е предложил разкриването на повече работни места

 

 

 1. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

Лице за контакт:
Данка Милчева – изпълнителен директор, тел. 0884 459 599;

е-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg
адрес: гр.Главиница, обл.Силистра, ул.”Дунав” 13а

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 • на сайта на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – http://www.mig.glavinitsa.org./;

– на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 1. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1.2.