ОБЩИНА СИТОВО

 ОБЯВЯВА ПОДБОР

 ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТРУДОВ МЕДИАТОР”

 

Община Ситово обявява процедура за подбор на персонал по одобрен проект: „Социално-трудова и здравна интеграция“ по Договор БФП №BG05M9OP001-2.052 от 01.11.2019г., финансиран от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. от Стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа “за следната длъжност: Трудов медиатор – посредник

Описание на длъжността:

Насърчаване активното поведение на пазара на труда на неактивните, включително обезкуражаващи лица, с цел да се съкрати / прекрати престоя им без работа и да се насочат към реализация на трудовия пазар посредством мотивиране да търсят работа и да работят, включително и да се регистрират в „Бюро по труда“ – филиал Ситово.

Ще участват активно в провеждането на обучения, мотивационни семинари, кампании, които ще се предоставят по проекта.

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Средно образование – завършена образователна степен;
 • Компютърна грамотност – Microsoft office, ел. поща, интернет;
 • Добри организационни и комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип;

Начин на извършване на подбора:

 • Първичен подбор по документи;
 • Интервю с кандидатите, одобрени след проверка на документите.

Брой работни места, за които е обявен подборът –1 работно място.

Документи за кандидатстване:

 • Заявление по образец;
 • Автобиография по образец;
 • Лична карта за справка;
 • Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
 • Копие на документ, удостоверяващ професионален опит (в случай, че кандидатът притежава такъв).

Образци на документите изтеглете от прикачените файлове към обявата, както и от Община Ситово – 32 стая на 3 –ти  етаж на община Ситово – Гина Великова.

ЗАЯВЛЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Място за подаване на документи:

Община Ситово  – 32 стая на 3- ти етаж, ул. „Трети март “ № 72 – Гина Великова

Крен срок за подаване на документи

До 17.00 часа на 10.12. 2019 г., включително.

Списък с допуснатите кандидати ще бъдe обявен на информационното табло на Община Ситово.

Обявяване на резултатите – Информационното табло в сградата на Община Ситово.