О Б Я В А

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО

МЯРКА 19.05. „ПРОУЧВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГЛАВИНИЦА И СИТОВО “

Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.209 по Мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово “

Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Основната цел на процедурата:

Целите на мярката са насочени към развитието и популяризирането на природните ресурси и културно-историческото наследство на територията на общините Главиница и Ситово. Ще се насърчи създаването на партньорства и постигане на сътрудничество между местни организации за изпълнение на дейности в областта на опазване и възстановяване на природните ресурси, съхраняване, приемственост и популяризиране на образци на материалното и нематериално културно наследство, организиране на тематични акции и събития, насочени към активизиране на местната общност и популяризиране на проектите.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – Мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово “

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
Допустими кандидати по мярка 19.05 „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово“, финансирана по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. са:

Община Главиница;
–––––––––––––––––––––www.eufunds.bg––––––––––––––––––––– ПРОЕКТ: Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа”, съгласно Допълнително споразумение №РД 50-34 от 29.11.18 г. към Споразумение №РД 50-34 от 20.04.18 г., гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Дунав” 13а, тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258,

e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg , www.mig.glavinitsa-sitovo.org

Община Ситово;
Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
Читалища, вписани по Закона за народните читалища;
Юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;
Кандидатите трябва да имат седалище на територията на Община Главиница или община Ситово.
ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
1. Изготвяне на проучвания и планове за опазване, реставрация, рехабилитация, защита и управление на места по НАТУРА 2000 или други места с висока природна стойност (пейзаж, екологична, геоложка и геоморфоложка), както и с културна, археологическа и архитектурна стойности.
Подготовка и прилагане на програми за информиране за проблемите на околната среда и устойчивото развитие.
Инвестиции, свързани с поддръжката, възстановяването и подобряването на природното наследство:
а) Прилагане на дейности от утвърдени Планове за управление на защитени територии, обявени по Закона за защитените територии:

б) Прилагане на дейности в Защитени територии, които нямат одобрени Планове за управление, съобразени със заповедите им за обявяване, след съгласуване с компетентни органи.

в) Дейности, свързани с опазване и възстановяване на популациите на видове, включени в Закона за биологичното разнообразие; г) Дейности, свързани с опазване и възстановяване на местообитанията, включени в закона за биологичното разнообразие;

д) Дейности, свързани с опазване на вековни дървета;

е) Дейности, свързани с опазването на територии, животни, растения, природни образувания, които не са защитени със закон, но са от особено значение за местната общност, свързани със селския фолклор и обичаи, или са част от селския пейзаж.

Дейности за опазване и възстановяване на традиционния селски пейзаж
Разработване на интерпретационни програми и подготовка на водачи и аниматори за тяхното прилагане
Дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване и обновяване на природното и културно наследство на територията.
Инвестиции в нематериално културно наследство: изследване, документиране и съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство, в т.ч. местния фолклор; опазване на природни пространства и мемориални места; популяризиране, предаване и възраждане на различни аспекти на културното наследство.
Дейности свързани с промотиране и популяризиране на проектите.
ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
Разходи за полева инвентаризация/проучване на физически блокове в територии с висока природна стойност.
Разходи, свързани с проучване, провеждане на археологически разкопки, консервиране и/или възстановяване на паметници на културата с местно значение.
Разходи за устройство и развитие инфраструктурата на туристически зони.
–––––––––––––––––––––www.eufunds.bg––––––––––––––––––––– ПРОЕКТ: Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа”, съгласно Допълнително споразумение №РД 50-34 от 29.11.18 г. към Споразумение №РД 50-34 от 20.04.18 г., гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Дунав” 13а, тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258,

e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg , www.mig.glavinitsa-sitovo.org

Разходи за обучение и подготовка на водачи и аниматори.
Разходи за почистване на териториите от ТБО.
Разходи за създаване на местна туристическа и културна инфраструктура, извън тези, които са допустими по мярка 7.5 от Стратегията на МИГ
Реконструкция на съществуващите характерни елементи на територията на МИГ, реставриране и консервиране.
– Разходи, свързани с прякото изпълнение на реставрационните, строително-ремонтните и строително-монтажните дейности; – Непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените разходи

Разходи за създаване, съхраняване и обогатяване на сбирки (природни, исторически, етнографски и др.)
Разходи за почистване, съхраняване, възстановяване и поддържане на значими природни и културно-исторически обекти, в т.ч. археологически, както и терените около тях.
Разходи за изготвяне на информационни материали – плакати, статии, радио и телевизионни предавания, атласи и карти на територията, табели и др.
Закупуване на оборудване и обзавеждане на сгради, които са част от културното наследство.
Разходи за проучвания и изработване на материали за идентифициране, документиране, изследване и/или съхраняване на нематериалното културно наследство.
Разходи за провеждане на фестивали, събори, организиране на изложби, семинари.
Разходи за изграждане на партньорства и създаване на мрежи между различни културни институции/музеи, музейни сбирки, читалища, общини, НПО и частни лица/
Общи разходи, свързани с: консултации, проучвания, стратегии, хонорари за правни услуги,архитекти, инженери, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, такси и разходи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта в общ размер на 12 % от допустимите разходи.
Консултациите, пред-проектните изследвания, подготовка и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване и консултантските услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, като не могат да надвишават 5 % от сумата на допустимите разходи.
Финансова помощ за предварителни разходи, свързани с подготовка на проектно предложение се предоставя само в случаите, когато същите са извършени действително и са направени не по-рано от една година преди датата на кандидатстване.

5.ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Настоящата обява предвижда един краен срок на кандидатстване:

Краен срок: от 10.06.2019 г. до 17.00 часа на 05.08.2019 г.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията на кандидатстване до 3/три/ седмици преди крайния срок за подаване на проектни

–––––––––––––––––––––www.eufunds.bg––––––––––––––––––––– ПРОЕКТ: Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа”, съгласно Допълнително споразумение №РД 50-34 от 29.11.18 г. към Споразумение №РД 50-34 от 20.04.18 г., гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Дунав” 13а, тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258,

e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg , www.mig.glavinitsa-sitovo.org

предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА
Бюджетът по настоящата процедура е: 146 450 лева.

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ
Минимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 3 000 евро – 5867,40 лева.

Максимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 200 000 евро – 391 160 лева .

Размер на финансовата помощ:

Не повече от левовата равностойност на 35 000 евро за един проект – 68 453 лева.

Интензитетът на финансовата помощ е в размер на:

до 100 на сто – когато получател е публично лице, читалище или юридическо лице с нестопанска цел и проектът не генерира приход съгласно „Анализ разходи-ползи (финансов анализ)“, изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;
до 70 на сто – когато получател е публично лице и проектът генерира приход съгласно представения „Анализ разходи-ползи (финансов анализ)“, изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;
до 60 на сто – когато получател е частно лице;
до 70 на сто – когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:
19.05 Мярка „Проучване, съхраняване и оползотворяване на точки

природните ресурси и културното наследство на територията на

общините Главиница и Ситово“

1 Проектът води до утвърждаване на териториалната идентичност чрез създаване на местен материален и/или нематериален туристически продукт и/или местно събитие                                                                                                               10

2 Проектът цели проучване, съхраняване, възстановяване и обновяване на културното и/или природното наследство на територията на МИГ                                                                                                                                                              10

3 Проектът се изпълнява в населени места от двете общини                                                                                   25

–––––––––––––––––––––www.eufunds.bg–––––––––––––––––––––

ПРОЕКТ: Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на

Сдружение „Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа”,

съгласно Допълнително споразумение №РД 50-34 от 29.11.18 г. към Споразумение №РД 50-34 от 20.04.18 г.,

гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Дунав” 13а, тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258,

e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg , www.mig.glavinitsa-sitovo.org

4

Проектът включва възстановяване, опазване и укрепване на  биологичното разнообразие в зони с висока природна стойност, вкл. в зони по европейската мрежа Натура 2000                                                                                                                      20

5

Проектът включва разработване на туристически и/или  интерпретационни програми и подготовка на водачи и аниматори за

тяхното прилагане.                                                                                                                                                                   10

6

Проектът включва дейности, осъществявани чрез иновативни, интегрирани и интерактивни подходи    15

7

Проектът насърчава социални и културни взаимодействия в мултикултурната среда и включва дейности с участие на представители от всички етноси на територията                                                                                                            10

Общо                                                                                                                                                                                 100

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 т.

  • случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока оценка/и по следния критерий:
  • Крайната оценка по критерий „2. Проектът цели проучване, съхраняване възстановяване и обновяване на културното и/или природното наследство на територията на МИГ“

При равен брой точки и по този критерий, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока оценка/и по следния критерий:

  • Крайната оценка по критерий „4. Проектът включва възстановяване ,
    опазване и укрепване на биологичното разнообразие в зони с висока природна стойност, вкл. в зони по европейската мрежа Натура 2000“

ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:
Лице за контакт:

Данка Милчева – Изпълнителен директор, тел. 0884 459 599; е-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg
адрес: гр.Главиница, обл.Силистра, ул.”Дунав” 13а

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

– на сайта на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – http://www.mig.glavinitsa.org./;

–––––––––––––––––––––www.eufunds.bg––––––––––––––––––––– ПРОЕКТ: Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа”, съгласно Допълнително споразумение №РД 50-34 от 29.11.18 г. към Споразумение №РД 50-34 от 20.04.18 г., гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Дунав” 13а, тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258,

e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg , www.mig.glavinitsa-sitovo.org

на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/
НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС

България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 19.05.