Община Ситово , област Силистра на основание чл.8, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда съобщава, че има извършена процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС / за инвестиционно предложение за „Реконструкция,разширение и преустройство на съществуващо млекопреработвателно предприятие – мандра ”Ситово” и достигане на общ капацитет 100 м/ден постъпващо мляко за преработване” с местоположение УПИ № І в кв. 36 по плана на с.Ситово, община Ситово с Възложител ЕТ „ИНТЕРЕС – 2000-МУСА МУСОВ „ гр.Шумен представлявано от Муса Алитов Мусов. Решението е разпоредителна част „ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОВОС ”.