Изх. № 012 от 01.07.2019 г.

ОБЯВА
ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл.44 от ЗОП-„Пазарни консултации”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с подготовка на проектно предложение „Зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни” на НЧ „Димитър И. Полянов – 1870”, с. Гарван, община Ситово, област Силистра, с което да се кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по открита процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.209 по мярка 19.05 „Проучване, съхраняване и оползавторяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Главиница и Ситово Крайдунавска Добруджа” и чл. 44 от Закона за обществени поръчки, с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти за:
• закупуване на автентични фолклорни костюми-мъжки и женски носии – 22 броя и
• озвучителна (2 броя тонколони със стойки, 1 бр усилвател, 1 брой пулт, комплект кабелни микрофони със стойки – 1 бр, включващ 3 микрофона, 3 стойки и 1 куфар, безжични вокални микрофони – 1 брой, кабели), мултимедийна (1 брой проектор) и копирна (мултифункционално лазерно устройство) техника в едно с окабеляване, монтаж и настройка и обучение на персонала;
• изработване на рекламни и информационни материали, включващи: книжка „Хлябът на баба” – 100 бр; Книжка „Минало и настояще“ – 150 години НЧ „Д. И.Полянов – 1870 – 100 бр, стикери – 20 броя, информационни табела за стена – 1 брой; информационна табела със стойка – 1 брой и филм-визитка видеоклип с продължителност 15 минути – 1 брой.
Оферираната цена по всяка една позиция трябва да включва цена на вложените материали и труд.
Изработването на всяко изделие от националните костюми ще става по индивидуалните размери на самодейците, които ще бъдат взети от изпълнителя на място в сградата на читалището по предварително съгласуван график.
І. Срок за получаване на офертите 25 работни дни включително от публикуване на обявата. Краен срок за получаване на офертите до 13,00 часа на 02.08.2019 г. на адрес: с. Гарван, община Ситово, област Силистра, ул. Първа № 14 в канцеларията на читалището.
ІІ. Прогнозна стойност:
• за закупуване на автентични фолклорни костюми-мъжки и дамски носии – до 10 000 лева с ДДС;
• за закупуване на озвучителна,
мултимедийна и копирна техника – до 7000 лева с ДДС
• за изработване на рекламни и информационни материали – до 7000. лева с ДДС
ІІІ. Съдържание на офертата:
Вашата оферта задължително трябва да съдържа:
• пълно наименование на оферента, седалище и адрес на управление, контактна информация;
• дата на издаване на офертата;
• срок на валидност на офертата;
• предложение, съответстващо на техническата спецификация на възложителя, посочена в настоящото запитване и формулярите към него;
• крайна цена с включен данък добавена стойност,стойността на ДДС и цената без ДДС, както и единични цени за всеки актив;
• подпис на представляващия оферента и печат на участника.
ІV. Други изисквания
• офертата да бъде представена в оригинал и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена на официална бланка на оферента, подписана и подпечатана и да се изпрати на посочения адрес по пощата, с куриер или представена на ръка. При изпращане на документите чрез поща или по куриер за дата на входиране на офертата се приема датата на полумаване на документите в канцеларията на читалището, а не датата на изпращане на документите по пощенско клеймо.
• необходимо е да ни информирате дали оферента е регистриран в Търговския регистър, което е задължително условие на финансиращия орган- Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Ако оферентът е чуждестранно лице, следва да представи документ за правосубектност съгласно националното му законодателство.

Приложения:
Приложение 11_ Запитване за оферта за костюми
Приложение 11_ Запитване за оферта за оборудване
Приложение 11_ Запитване за оферта за рекламни и информационни материали
техническа спецификация носии
техническа спецификация рекламни и информационни материали
техническа спецификация техника

В.Н.: п
Председател на Народно читалище
„Димитър Иванов Полянов – 1870”
с. Гарван, община Ситово, област Силистра