Община Ситово, Област Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ обявява на заинтересуваните страни, че е изработен проект за подробен устройствен план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за създаване на устройствен аоснова за изграждане на кравеферма в ПИ 000489 и ПИ 000773, обединени в УПИ I-489,773 в землището на с.Ситово, общ. Ситово област Силистра. Проектте за ПУП-ПЗ може да се разгледат в Общинска администрация – Ситово, стая 228 и на осн. чл.128 ал. 3 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на връчване на настоящото обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация.