Община Ситово, Област Силистра на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните страни, че е издадено Разрешение за строеж 4 /23.04.2013 г. за обект: „ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ – ЧЕШМА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ ” с Възложител : от «ТЕРА ТРЕЙДИНГ-2010»ООД представлявано от Чернико Маринов Черников. На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ заинтересуваните страни могат да направят възражение пред РДНСК – гр.Силистра, ул. „Илия Бльсков“ №1, ет.2 в 14 дневен срок.