Във връзка с наближаващия отоплителен сезон и в изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците, Общинска администрация  Ситово съобщава на населението, че е забранено нерегламентираното изгаряне и изхвърляне на отпадъци. Съгласно чл.133, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците  за нерегламентирано изгаряне или третиране на отпадъци, физическите лица се наказват с глоба от 2 000 до 5 000 лв. Съгласно чл. 134 от същия закон едноличните търговци и юридическите лица подлежат на имуществена санкция в размер на 1 400 до 4 000 лв. за изгаряне на неопасни отпадъци и от 10 000 до 50 000 лв. за изгаряне на опасни отпадъци.
При повторно нарушение, предвидените наказания са в двоен размер.