Община Ситово открива процедура за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет

“Разработване на тръжна документация за провеждане на Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на строително-монтажни работи, разработване на тръжна документация за провеждане на процедура по чл. 14, ал. 4 от ЗОП за избор на изпълнител на авторски надзор, разработване на тръжна документация за провеждане на процедура по чл. 14, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител на строителен надзор и разработване на тръжна документация за провеждане на процедура по чл. 14, ал. 4 от ЗОП за избор на изпълнител на извършване на финансов одит”, във връзка с Договор за финансиране № BG161PO001/4.1-04/2010/039, по проект „Корекция на дере в село Попина, община Ситово”