Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача в Община Ситово

Пълен текст

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Ситово

Пълен текст

Обобщена информация по чл.44, ал.10 от ЗОП за обществени поръчки през 2015 година в Община Ситово

Пълен текст

Публично състезание – 00630-2016-0008 – Дата: 28.10.2016г.

Община Ситово открива процедура по реда на чл.178 от ЗОП – публично състезание, във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП , с предмет: „Доставка на хигиенни стоки за нуждите на Община Ситово и подразделенията и по обособени позиции, финансирани от бюджета на Община Ситово”

Решение №19 от 28.10.2016г.

Документация за участие и приложения

Решение в РОП №755414 от 28.10.2016г.

Обявление в РОП №755415 от 28.10.2016г.

Решение за прекратяване.

Публично състезание – 00630-2016-0007 – Дата: 28.10.2016г.

Община Ситово открива процедура по реда на чл.178 от ЗОП – публично състезание, във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП , с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и учебните заведения в Община Ситово, финансирани от бюджета на Община Ситово”

Решение №18 от 28.10.2016г.

Документация за участие и приложения

Решение в РОП №755409 от 28.10.2016г.

Обявление в РОП №755411 от 28.10.2016г.

Публично състезание – 00630-2016-0006 – Дата: 06.10.2016г.

Община Ситово открива процедура по реда на чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП във връзка с чл.178 от ЗОП, публично състезание с предмет:„Зимно поддържане и снегопочистване на общински и местни пътища в Община Ситово през зимни сезони 2016/2017г и 2017/2018г.“.

Решение №17 от 06.10.2016г.

Документация за участие и приложения

Решение в АОП №751942 от 06.10.2016г.

Обявление в АОП №751943 от 06.10.2016г.

Протокол №1 от 28.10.2016г.

Решение №20 от 28.10.2016г.

Обществена поръчка – Публично състезание 00630-2016-0005 Дата:29.09.2016г.

Община Ситово открива процедура по реда на чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП във връзка с чл.178 от ЗОП, публично състезание с предмет: “Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на обекти в Община Ситово, включително упражняване на авторски надзор, по 3 обособени позиции”

Решение №14 от 29.09.2016г.

Документация за участие и приложения

Решение в АОП №750938 от 29.09.2016г.

Обявление в АОП №750939 от 29.09.2016г.

Отговор на постъпило запитване

Протокол №1 от 03.11.2016г.

Покана за пазарни консултации – Дата:19.09.2016г.

Община Ситово открива процедура, по реда на чл.44 от ЗОП за събиране на оферти, чрез Пазарни консултации с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път Път SLS 1111 / II – 21, Коларово – Силистра / – Нова Попина – Искра – Ситово / III – 216 / от км 0 + 000 до км 9 + 800”.

Покана и технически спецификации

Количествена сметка

Заповед за комисия

Протокол №1 от 29.09.2016г.

Решение № 16 от 29.09.2016г.

Обява 2016-0007 Дата:13.09.2016г.

Община Ситово открива процедура, Обява чрез събиране на оферти по реда на чл.20, ал.3. т.2 от ЗОП с предмет : „Изработване на технически проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в село Искра, община Ситово с цел кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и упражняване на последващ авторски надзор” .

Заповед №382 от 13.09.2016г.

Обява и приложения

Информация за Обява в АОП №9056494 от 13.09.2016г.

Информация за Обява в АОП №9056755 от 20.09.2016г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Решение 15 и Протокол 1 то 29.09.2016

Обява 2016-0006 Дата:07.09.2016г.

Община Ситово открива процедура, Обява чрез събиране на оферти по реда на чл.20, ал.3. т.2 от ЗОП с предмет : „Изработване на технически проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в село Искра, община Ситово с цел кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и упражняване на последващ авторски надзор” .

Заповед №374 от 07.09.2016г.

Обява и приложения

Информация за Обява в АОП №9056245 от 07.09.2016г.

Съобщение и Заповед 380 от 12.09.2016 за прекратяване на процедурата

 

Обява 2016-0005 15.08.2016г.

Община Ситово открива процедура, чрез събиране на оферти по реда на чл.20, ал.3. т.1 от ЗОП с предмет : „Строително ремонтни работи на общински обекти по обособени позиции „..

Заповед_СРР-346_2016

Обява и приложения

Информация в АОП №9055350 от 15.08.2016г.

Заповед за прекратяване на процедурата №352/22.08.2016

Съобщение за прекратяване на процедурата

 

Обява 2016-0004:

Община Ситово открива процедура, Обява чрез събиране на оферти по реда на чл.20, ал.3. т.2 от ЗОП с предмет : „Проектиране – изготвяне на технически инвестиционни проекти по програми финансирани с европейски средства за основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на обекти на територията на община Ситово по обособени позиции” .

Заповед №340/08.08.2016г.

Обява и приложения

Информация в АОП №9055100 от 08.08.2016г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Протокол №1 от 23.08.2016г.

Заповед №359/25.08.2016г. за прекратяване на обществена поръчка

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка

 

Обява 2016-0003:

Община Ситово открива процедура, чрез събиране на оферти по реда на чл.20, ал.3. т.1 от ЗОП с предмет : „Извършване ремонт на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ситово“.

Заповед №335/02.08.2016г.

Обява и приложения

Информация в АОП №9054916 от 02.08.2016г.

Разяснение №1

Коригирани Образци

Информация в АОП №9055464 от 17.08.2016г.

Протокол №1 от 23.08.2016г.

Решение за избор на изпълнител №13/01.09.2016г.

Договор

 

Обществена поръчка – Публично състезание 00630-2016-0004

Обществена поръчка – Публично състезание 00630-2016-0004 Община Ситово открива процедура, чрез Публично състезание на основание чл.20, ал.2, т.2, във връзка чл.178 от ЗОП с предмет: „ Доставка на хранителни и нехранителни продукти за „Социално предприятие за обществено хранене „Независим живот” – Домашен социален патронаж. Обществена трапезария. Стол”.

Решение 11 от 12.07.2016г.

Решение в АОП №740118 от 12.07.2016г.

Обявление в АОП №740119 от 12.07.2016г.

Документация и приложения

Протоколи 1 и 2 от 3.08.2016 г.

Протокол 3 от 16.08.2016 г.

Решение за избор на изпълнител №12 от 18.08.2016г.

Договор за възлагане на обществена поръчка за доставка

 

Покана 2016-285:

Община Ситово открива процедура, чрез изпращане на Покана до определени лица на основание чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: „Доставка чрез покупка на активи за нуждите на Община Ситово по обособени позиции”.

Заповед 285 от 23.06.2016г.

Покана за Обособена позиция 1

Покана за Обособена позиция 7

Документация и приложения

Протокол 1 от 1.07.2016 г.

Решение 10 от 4.07.2016 г.

 

Покана 2016-284:

Община Ситово открива процедура, чрез изпращане на Покана до определени лица на основание чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: „Доставка чрез покупка на един брой нов специализиран автомобил, адаптиран за хора с трайни увреждания и помощни средства за нуждите на Община Ситово”.

Заповед 284 от 23.06.2016г.

Документация и приложения

Покана

Протокол 1 от 1.07.2016 г.

Решение за избор на изпълнител

Договор с „Автосвят“ ООД, гр.София

 

Обява 2016-0002:

Община Ситово открива процедура, чрез събиране на оферти по реда на чл.20, ал.3. т.2 от ЗОП с предмет : „Доставка чрез покупка на един брой нов специализиран автомобил, адаптиран за хора с трайни увреждания и помощни средства за нуждите на Община Ситово“.

Заповед №259/26.05.2016г.

Обява и приложения

Информация за Обява в АОП №9053331 от 26.05.2016г.

Информация в АОП №9053441 – за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Протокол 1 от 7.06.2016 г.

 

Обява 2016-0001:

ООбщина Ситово открива процедура, чрез събиране на оферти по реда на чл.20, ал.3. т.2 от ЗОП с предмет : „Доставка чрез покупка на активи за нуждите на Община Ситово по обособени позиции“.

Заповед №258/26.05.2016г.

Обява и приложения

Протокол 1 от 06.06.2016г.

Протокол 2 от 17.06.2016г.

Решение за избор на изпълнител

Договор с Антонов Клима ЕООД

Договор с Трактор Инвест ЕООД

Договор със Силиком-94 ООД

 

Публична покана №9053028/14.04.2016г. :

Община Ситово открива процедура по реда на Глава 8 „а“, чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка чрез покупка на активи за нуждите на Община Ситово по обособени позиции”

Заповед №206/14.04.2016г.

Публична покана 9053028/14.04.2016г.

Конкурсна документация и приложения

Отговор на въпрос

Протокол 1 от 26.04.2016

Решение 6 от 03.05.2016

Договор за доставка с Бизнес специализирани системи АД

Информация за гаранции за участие

Информация за плащания по договор

Информация за гаранции за добро изпълнение

 

Публична покана №9053023/14.04.2016г.:

Община Ситово открива процедура по реда на Глава 8 „а“, чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на консултантски услуги по изготвяне на заявления за подпомагане и цялостна подготовка за кандидатстване на Община Ситово с проектни предложения по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г.”

Заповед №204/14.04.2016г.

Публична покана 9053023/14.04.2016г.

Конкурсна документация и приложения

Отговор на въпрос

Протокол 1 от 26.04.2016

Решение 7 от 03.05.2016

Договор с Магнит Пол Пойнт ЕООД

 

Обществена поръчка 00630-2016-0003

Община Ситово открива процедура по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП за: „Доставка на газьол за отопление и въглища / брикети и донбаски/, пелети за отоплителен сезон 2016/2017г. и доставка на автомобилни горива и смазочни материали за МПС в звената на бюджетна издръжка в Община Ситово“.

Решение №5 от 14.04.2016

Информация за сключен договор

Борсов договор №319 от 14.07.2016г.

Борсов договор №320 от 14.07.2016г.

 

Обществена поръчка 00630-2016-0002

Община Ситово открива процедура по реда на чл.14, ал.3. т.2 от ЗОП с предмет : „Определяне на изпълнител за доставка чрез покупка на МПС-та за нуждите на Община Ситово по обособени позиции“.

Решение в АОП №723771 от 30.03.2016г.

Обявление в АОП №723773 от 30.03.2016г.

Решение №3 от 30.03.2016г.

Конкурсна документация и приложения

Разяснение 1

Поправени Приложения

Протоколи 1 и 2 от 28.04.2016

Решение 73377 от 04.05.2016г.

Протокол 3 от 10.05.2016г.

Решение за избор на изпълнител №9 от 11.05.2016г.

Договор с Агрохол ООД

Информация за сключен договор

Информация за изпълнението

Информация за гаранции за участие

Информация за плащане по договор

Информация за гаранция за добро изпълнение

 

Обществена поръчка 00630-2016-0001

Община Ситово открива процедура по реда на чл.14, ал.3. т.1 от ЗОП с предмет : „Строително монтажни работи на общински обект към проект „Съпричастие- подкрепа, отговорност““.

Решение №2 от 19.02.2016г.

Конкурсна документация и приложения

Решение в АОП №714919 от 19.02.2016г.

Обявление в АОП №714920 от 19.02.2016г.

Протоколи 1 и 2 от 22.03.2016г.

Протокол 3 от 30.03.2016г.

Решение 4 от 01.04.2016г.

Договор за строителство №93 от 28.04.2016г.

Информация за сключен договор в АОП №722450 от 05.05.2016г.

Информация за гаранции за участие

ЕТ Газстрой-Даниела Петрова – Информация за плащане по договор

Информация за за изпълнението на договор в АОП №736817 от 15.06.2016г.

Информация за гаранция за добро изпълнение

 

Публична покана №9050045/02.02.2016г.:

Община Ситово открива процедура по реда на Глава 8 „а“, чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: “ Доставка чрез покупка на специализирани метални съдове за твърди битови отпадъци тип „Бобър” с полезен обем 1.1м3 за нуждите на Община Ситово“

Протокол №1 от 12.02.2016г.

Решение 1 от 15.02.2016 г.

Договор за доставка

Информация за гаранции за участие

Информация за плащания по договора

Информация за гаранция за добро изпълнение

Заповед №60/02.02.2016г.

Публична покана и приложения

 

Процедура:Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол

Община Ситово открива процедура по реда на Глава 8 „а“,чл.14, ал.4. т.2 от ЗОП с предмет : “Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградите на ОУ „Отец Паисий“ в село Добротица, община Ситово, ОУ „Георги Раковски“ в село Ситово, община Ситово, ОУ „Стефан Караджа“ в село Искра, община Ситово и ЦДГ „Мир“ в село Искра, община Ситово“ по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на ОУ „Отец Паисий“ в село Добротица, община Ситово“. Обособена позиция № 2 – „Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на ОУ „Георги Раковски“ в село Ситово, община Ситово“. Обособена позиция № 3 – „Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на ОУ „Стефан Караджа“ в село Искра, община Ситово“. Обособена позиция № 4 – „Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на ЦДГ „Мир“ в село Искра, община Ситово”

Документация по изпълнение

Решение №14 30.07.2015

Протокол 29.07.2015г.

Публична покана в АОП №9043954/17.07.2015г.

Заповед №267 от 17.07.2015г.

Конкурсна документация

 

Обществена поръчка 00630-2015-0006

Община Ситово открива процедура по реда на чл.14, ал.3. т.2 от ЗОП с предмет : „Доставка на хранителни и нехранителни продукти за нуждите на детските и учебните заведения в Община Ситово, финансирани от бюджета на Община Ситово“

Допълнителна документация

Конкурсна документация

Решение 686293 07.09.2015

Обявление 686294 07.09.2015

Протокол №1/06.10.2015г.

Протокол №2 от 13.10.2015

Решение №18 от 14.10.2015

 

Обществена поръчка 00630-2015-0005

Община Ситово открива процедура по реда на чл.14, ал.3. т.2 от ЗОП с предмет : „Зимно поддържане и снегопочистване на общински и местни пътища в Община Ситово за 2015-2017г.“

Решение №15 от 07.09.2015г.

Решение в АОП №686157 от 07.09.2015г.

Обявление в АОП №686158 от 07.09.2015г.

Конкурсна документация и приложения

Протокол №1 от 06.10.2015г.

Решение за прекратяване на процедурата №17 от 07.10.2015г.

Решение в АОП за прекратяване на процедурата №691089 от 07.10.2015г.

Община Ситово открива процедура по реда на Глава 8 „а“,чл.14, ал.4. т.1 от ЗОП с предмет : „Строително ремонтни работи на общински обекти по обособени позиции“.

Документация по изпълнение

Решение №11 от 10.07.2015 г.

Протокол 1 от 10.07.2015г.

Заповед №237 от 29.06.2015г.

Конкурсна документация

Публична покана в АОП-№9043255/29.06.2015г.

 

Обществена поръчка 00630-2015-0004

Община Ситово открива процедура по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП за: „Доставка на газьол за отопление и въглища / брикети и донбаски/ за отоплителен сезон 2015/2016г. и доставка на автомобилни горива и смазочни материали за МПС в звената на бюджетна издръжка в Община Ситово“.

Документация по изпълнение

Решение №670586-08.06.2015

Разяснение №1 от 09.06.2015

Информация в АОП 72333 от 04.05.2016г.

 

Обществена поръчка 00630-2015-0003

Община Ситово открива процедура по реда на чл.14, ал.3. т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни и нехранителни продукти за „Социално предприятие за обществено хранене „Независим живот” – Домашен социален патронаж. Обществена трапезария. Стол”.

Допълнителна документация

Договор от 17.08.2015 – Паралел 92 трейд ЕООД

Договор от 17.08.2015- Лъки Сис ЕООД

Информация за сключени договори.

Решение №12 от 15.07.2015 г.

Протокол №2_14.07.2015 г.

Протокол №1 от 07.07.2015г.

Обявление №670582-08.06.2015

Решение №670581-08.06.2015

Конкурсна документация

 

Обществена поръчка 00630-2015-0002

Община Ситово открива процедура по реда на чл.14, ал.3. т.1 от ЗОП с предмет : „Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградите на ОУ „Отец Паисий“ в село Добротица, ОУ „Георги Раковски“ в село Ситово, ОУ „Стефан Караджа“ в село Искра и ЦДГ „Мир“ в село Искра, Община Ситово“ по обособени позиции:

Обособена позиция 1 – „Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на ОУ „Отец Паисий“ в село Добротица“.

Обособена позиция 2 – „Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на ОУ „Георги Раковски“ в село Ситово“.

Обособена позиция 3 – „Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на ОУ „Стефан Караджа“ в село Искра“.

Обособена позиция 4 – „Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на ЦДГ „Мир“ в село Искра, Община Ситово“.

Документация по изпълнение

Информация за сключени договори

Решение №13 от 15.07.2015 г.

Протокол 3_14.07.2015

Протокол №1 от 07.07.2015

Протокол №2 от 07.07.2015

Разяснение №5 от 19.06.2015

Разяснение №4 от 19.06.2015

Разяснение №3 от 15.06.2015 г.

Извадка Наредба МДТ – Силистра.

Разяснение №2 от 05.06.2015 г.

Разяснение №1 от 04.06.2015 г.

Решение №669152 о 29.05.2015 г.

Решение в АОП : №668134/22.05.2015г.

Обявление в АОП : №668135/22.05.2015г.

Конкурсна документация

 

Обществена поръчка „Доставка чрез покупка на специализирани метални съдове за твърди битови отпадъци тип „Бобър” с полезен обем 1.1м3 за нуждите на Община Ситово“.

Публична покана №9041794/15.05.2015г. Община Ситово открива процедура по реда на Глава 8 „а“, чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка чрез покупка на специализирани метални съдове за твърди битови отпадъци тип „Бобър” с полезен обем 1.1м3 за нуждите на Община Ситово“.

Зиела

Гаранции за изпълнение

Гаранции за участие

Договор 26.06.2015 г.

Публична покана

Заповед 194-2015

Решение №8 от 29.05.2015 г.

Протокол от 28.05.2015 г.

 

Обществена поръчка „Доставка, чрез покупка на активи за нуждите на Община Ситово по обособени позиции“

Публична покана №9040616/07.04.2015г. Община Ситово открива процедура по реда на Глава 8 „а“, чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка, чрез покупка на активи за нуждите на Община Ситово по обособени позиции“

Документация по изпълнение

Договор 04.05.2015 г.

Договор 11.05.2015 г.

Договор 12.05.2015 г.

Договор 20.05.2015 г.

Протокол от 22.04.2015 г.

Решение №4 от 23.04.2015 г.

Заповед 121/07.04.2015г.

Публична покана и приложения.

 

Обществена поръчка „Строително ремонтни работи на общински обекти по обособени позиции“

Публична покана №9040360/31.03.2015г. Община Ситово открива процедура по реда на Глава 8 „а“ от ЗОП с предмет : „Строително ремонтни работи на общински обекти по обособени позиции“.

Решение №3 от 16.04.2015 г.

Протокол №1 от 15.04.2015 г.

Заповед 117/31.03.2015г.

Документация

 

Обществена поръчка „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа“

Публична покана №9039812/16.03.2015г. Община Ситово открива процедура по реда на чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП с предмет:
„Извършване ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в Община Ситово“

Договор от 16.04.2015

Решение 2 от 27.03.2015 г.

Протокол от 26.03.2015 г.

Заповед №89/16.03.2015г.

Публична покана и приложения

Информация за плащания по договор

Информация за гаранции за участие

Информация за гаранции за добро изпълнение

 

Обществена поръчка 00630-2015-0001

Община Ситово открива процедура по реда на чл.14, ал.3. т.2 от ЗОП с предмет : „Проектиране – изготвяне на работни проекти за кандидатстване по програми финансирани с европейски средства със следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Избор на проектант за изработване на пълен работен проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SLS 1110 /II-21, Коларово – Силистра/ – Гарван – Попина, от км 0+000 до км 11+720, част от четвъртокласна общинска пътна мрежа на Община Ситово”

Обособена позиция № 2: „Избор на проектант за изработване на пълен работен проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път Път SLS 1111 /II-21, Коларово – Силистра/ – Нова Попина-Искра-Ситово /III-216/, от км 0+000 до км 9+800, част от четвъртокласна общинска пътна мрежа на Община Ситово.”

Договор от 08.06.2015- обос.поз №1

Договор от 08.06.2015- обос.поз.№2

Протокол №2 от 06.04.2015 г.

Протокол №3 от 29.04.2015 г.

Решение №5 от 29.04.2015 г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти.

Конкурсна документация – 00630-2015-0001

Протокол № 1 от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите.

АВИ ИНЖЕНЕРИНГ – позиция №1

АВИ ИНЖЕНЕРИНГ БГ ЕООД – позиция №2

Гаранции за изпълнение

Гаранции за изпълнение2

Гаранции за участие1

Гаранции за участие2