С решение на Общински съвет са сформирани пет постоянни комисии както следва:

 I. Комисия по Бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;

 • Сердар Адем –Председател
 • Ангел Ангелов – секретар
 • Николай Неделчев – член
 • Седат Ариф – член
 • Станчо Арсов – член

II. Комисия по Общинска собственост, устройство на територията, екология и пътна  инфраструктура;

 • Бейти Мустафа – Председател
 • Седат Ариф – секретар
 • Николай Неделчев – член
 • Сердар Адем – член
 • Янко  Къров – член

III. Комисия по Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм;

 • Рашид Абтула – Председател
 • Аднан Осман – секретар
 • Галина Йорданова – член
 • Ангел  Ангелов – член
 • Янко Къров-член

IV. Комисия по Социални дейности, здравеопазване, молби на граждани;

 • Галина Йорданова – Председател
 • Дженгис Еюб – секретар
 • Рашид Абтула – член
 • Бейти Мустафа – член
 • Димитър Христов – член

V. Комисия по чл.48,ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.72,ал.2,т.3 от ЗПКОНПИ.

 • Станчо Арсов – Председател
 • Димитър  Христов – член
 • Седат Ариф – член