Структурата на Общинска администрация е в изпълнение на разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация и е приета от Общински съвет. Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, публичност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

Общинската администрация осигурява изпълнението на законовите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейност по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Администрацията на Община Ситово е структурирана в дирекции.
Според разпределението на дейностите, които извършва при подпомагане органа на държавната власт, администрацията е обща и специализирана.

Обща администрация
Осигурява технически дейността на кмета, на Общинския съвет, на специализираната администрация и дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.

Специализирана администрация
Подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на кмета.

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване

Протокол за устно заявяване на административна услуга

Устройствен правилник
Имате възможност да прочетете устройствения правилник тук.

Харта на клиента на административни услуги
Имате възможност да прочетете Харта на клиента на административни услуги