Сезгин Басри Алиибрям
Кмет на Община Ситово 

Дата и място на раждане – 06 октомври 1971 г. в с. Искра
Семейно положение – семеен, с  1 дете
Образование – висше, специалност „Български език, литература и история“

Професионална биография:

В системата на социалното подпомагане:
2000 г. – 2003 г. – Социален работник;
2003 г. – 2007 г. – Началник отдел;
до 2012 г. – Главен експерт.

Допълнителна информация:

Член на ДПС от 1992 г., заемал длъжността „Председател на ОБС“ на МДПС в община Ситово.


Кметът на Общината:

1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3. Назначава и освобождава от длъжност началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл.46, ал.1, т.4; налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

4. Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. Организира изпълнението на общинския бюджет;

6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. Организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред него за това;

8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

9. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл.46, ал.1;

10. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

11. Организира и провежда дейността по защитата на населението при бедствия и аварии;

12. Подписва одобрените от Общинския съвет общи и подробни градоустройствени планове, организира тяхното изпълнение и прилагане, одобрява техни изменения и допълнения;

13. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, и на други длъжностни лица от общинската администрация;

14. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

15. Осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет;

В изпълнение на своите правомощия Кметът на общината издава заповеди;

Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.