Общинска администрация е изградена в съответствие на разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При осъществяване на своята дейност тя се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, публичност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

Общинската администрация осигурява изпълнението на законовите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейност по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Структурирана е в дирекции, отдели и сектори.

Според разпределението на дейностите, които извършва при подпомагане органа на държавната власт, администрацията е обща и специализирана.

Обща администрация:

  • Осигурява технически дейността на кмета, на Общинския съвет, на специализираната администрация и дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.

Специализирана администрация:

  • Подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на кмета.