Транспорт

Транспортната инфраструктура в изградена, но ограничена само до автомобилен транспорт. Съществува добър потенциал за развитие на материалната база, която в основни линии се нуждае от обновление и модернизация.

Транспортни услуги се предоставят от различни фирми- доставчици на транспортни услуги, между които „Пътнически превози“, Силистра и т.н.

Транспортните връзки между общинския център и селата са задоволителни. Достъпът е в рамките на петнадесетминутния изохрон, като услугата се предоставя от фирми, основно регистрирани на територията на Силистра.

Съобщения

В община Ситово са изградени 6 бр. аналогови АТЦ. В село Ситово работят 3 ISDN централи, като две се използват от частни фирми и една от общинска администрация Ситово. Изградена е оптична кабелна връзка с обща дължина 4,3 км, която е част от оптична кабелна магистрала Русе – Силистра – Добрич и са осигурени възможности за цифровизация на телекомуникационните услуги и подобрена Internet – връзката в село Ситово.

Осигурено е максимално покритие и включване в националната система за автоматично телефонно набиране.

Телефонната плътност за района е 37 ТП/100 жители, което е по-висок показател от средния за страната – 30,3 ТП/ 100 жители.

В последните месеци се отбелязва активизиране и на интернет – доставчиците, като вече в две от по-големите села на общината има постоянен кабелен интернет и кабелна телевизия.

Все още не всички населени места са покрити с качествен радио- телевизионен сигнал.

На територията на общината са изградени и клетки на два от мобилните оператора в страната – Мобилтел и Глобул, като покритието на сигнала е почти 90%. Традиционните пощенски услуги се предоставят в шест селища на общината. В качеството си на единствен пощенски оператор на територията на община Ситово, ТД „Далекосъобщения“ Ситово задоволява потребностите на населението от пощенски услуги с определено качество и на цени, достъпни за всички потребители.

Пощенската услуга е ограничена и включва само услугите за страната. В последните месеци на територията на общината работят и спедиторски фирми, които предоставят пощенски и куриерски услуги.

Телекомуникационната структура на община Ситово се нуждае от значителни инвестиции, за да може да отговори на нуждите на жителите на 12-те населени места, както и да посрещне предизвикателствата на местното икономическо развитие.