Здравеопазване

Община Ситово е единствена в област Силистра, в която всички лекарски практики са заети от квалифициран персонал и притежават оборудване със съвременна медицинска апаратура. Това е благодарение на проект “Подобряване на обема и качеството на първичната медицинска помощ на населението от община Ситово”, разработен от Общинска администрация – Ситово и финансиран от Световната банка.

В периода от юни 2001 г. до декември 2004 г. съществуващите четири регистрирани лекарски практики в общината – Попина, Искра, Ситово и Добротица, получиха оборудване и реновиране на сграден фонд на обща стойност около 50 000 лв. Това са практиките, които предоставят доболнична медицинска помощ на жителите на общината.

Стоматологичните услуги се предоставят от един стоматолог, обслужващ Общината.

Стационарното лечение на населението се осъществява в многопрофилна болница в Областния център – Силистра.

Училищното здравеопазване съгласно нормативните изисквания има само в една детска градина – в с. Искра.

Основният проблем на здравеопазването се явява големият брой здравнонеосигурени лица, което е предпоставка за затруднения им достъп до здравните заведения.

Липсата на спешен център в Общината, който да обслужва населението, също дава своето отражение върху здравното обслужване на населението. Лекарските практики не винаги осигуряват 24-часово покритие на жителите, а най-близкият спешен център е в областния град – Силистра.

Материално – техническата база в здравните заведения е на задоволително ниво.