Звено „Местни данъци и такси”

Главен специалист „МДТ“– Юмюхан Расим
Старши специалист „МДТ“- Миглена Димитрова
Тел.: +359 86 6322 34/ 0878 453 269
E-mail: mdt@sitovo.bg

Звено „Местни данъци и такси” има следните основни функции:
1. Осъществява цялостното администриране на местните данъци и такси за битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по ЗМДТ чрез функциите по установяване и събиране на местните данъци, ТБО и глоби;
2. Организира изготвянето и изпращането на съобщенията на задължените лица за дължимите суми;
3. Осъществява действия по събиране на просрочени задължения предвидени в ДОПК и АПК срещу неизправни длъжници по местните данъци и такса за битови отпадъци, глоби и имуществени санкции налагани по ЗМДТ;
4. Осъществява взаимодействие с други органи на общината и външни организации за обезпечаване на контролните си функции;
5. Подпомага при съставяне бюджета на общината, чрез извършване на анализ и изготвяне на прогноза за касовото изпълнение на собствените приходи от местни данъци и ТБО;

Справка за дължими данъци и такси

Калкулаторданък за леки и товарни автомобили до 3.5 тона

Плащане

 

БАНКОВА СМЕТКА:
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД
IBAN: BG83 IABG 7459 8423 3444 00
BIC: IABG BGSF

 

Кодове за вид плащане на сметки 7311
Н а и м е н о в а н и е   н а   к о д о в е т е   з а    в и д   п л а щ а н е Код за     вид плащане
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
Данък върху наследствата 44 22 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Такси за битови отпадъци 44 24 00
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 44 25 00
Туристически данък 44 28 00
Приходи от наеми на имущество 44 41 00
Приходи от наеми на земя 44 42 00
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 44 51 00
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи 44 55 00
Приходи от продажби на земя 44 56 00
Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети 44 65 00
Такси за технически услуги 44 80 01
Такси за административни услуги 44 80 07
Такси за притежаване на куче 44 80 13
Други общински такси 44 80 90