ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Община Ситово, с адрес: с. Ситово, ул. „Трети март“№72 е администратор / обработващ лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

1. Какви лични данни събираме?
Община Ситово обработва личните данни, които Вие (субектът на данните) ни предоставяте или получаваме от други източници. Ние обработваме следните категории лични данни, които се отнасят до Вас:
• Идентификационни данни;
• Специални финансови данни;
• Личностни характеристики;
• Състав на семейството;
• Категории правни данни;
• Данни за пребиваването;
• Образованието и обучение;
• Видеозаписи.
2. Защо са ни необходими?
Обработваме Вашите лични данни за следните целите на административните услуги, които предлагаме на гражданите, а именно:
• Административни услуги „Зелена система“;
• Административни услуги „Земеползване“;
• Административни услуги „Кадастър“;
• Административни услуги „Контрол по строителството“;
• Административни услуги „Местни данъци и такси“;
• Административни услуги „Нотариална дейност“;
• Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне;
• Административни услуги „Селско стопанство и екология“;
• Административни услуги „Социални дейности“;
• Административни услуги „Транспорт“;
• Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“;
• Административно-технически услуги „Общинска собственост“;
• Административно-технически услуги „Устройство на територията“;
• Вътрешни услуги;
• Държавна собственост;
• Правни и административно-технически услуги;
• Регионално развитие и териториално устройство.
3. На какво основание обработваме личните Ви данни?
За да обработваме Вашите лични данни законосъобразно, е необходимо да съществува валидно правно основание. В зависимост от целите, ние обработваме личните Ви данни на следните основания:
• субектът на данните е дал съгласие;
• обработването е необходимо за изпълнението на договор;
• обработването е необходимо за спазването на законово задължение;
• обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
• обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия;
• обработването е необходимо за целите на легитимните интереси , освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.
Когато обработваме личните Ви данни на основание легитимни интереси на общината, тези интереси са свързани с:
• гарантиране на сигурността на персонала и активите на Община Ситово;
• спазване на нормативни изисквания, приложими спрямо Община Ситово;
• необходимост от предоставяне на лични данни на други институции за вътрешни административни цели.
4. Какво правим със събраните лични данни?
Вашите лични данни се обработват в Община Ситово, намираща се в България.
Община Ситово обработва личните Ви данни с автоматични (изцяло или частично) и с неавтоматични средства, както следва:
• Автоматичен начин на обработване – чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация;
• Неавтоматичен начин на обработване – чрез поддържане на хартиен носител.
Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са надлежно защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
Община Ситово предоставя Ваши лични данни на държавни институции като НАП, ГРАО, СЪД, МВР, ДАНС и други. Трети лица няма да имат достъп до вашите данни, освен ако това не е предвидено в приложимото законодателство на Република България.
5. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?
Съхраняваме данните Ви за срока на продължителност на съответния договор за услуги. След това личните Ви данни ще бъдат унищожени.
Ако желаете повече информация относно правилата за запазване на личните данни, моля поискайте достъп до нашата процедура за запазване на данните.
6. Какви са вашите права?
• Право на достъп на субекта на данните;
• Право на коригиране;
• Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
• Право на ограничаване на обработването;
• Право на преносимост на данните;
• Право на възражение
Можете да попълните съответната „Заявка за достъп до данни“, за да Ви предоставим детайлна информация за всички данни, които обработваме.
В случай, че искате да подадете оплакване от това как сме обработили личните Ви данни, моля, свържете се със Служителят по защита на лични данни на Община Ситово посредством телефон : +359 86 882 213, електронна поща dpo@sitovo.bg, или на адрес България, с. Ситово, ул. „Трети март“ №72.
Служителят по защита на личните данни ще разгледа Вашето запитване/оплакване и в рамките на 30 дни ще получите отговор.
Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба до тях (https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6).