Гражданска регистрация и административно обслужване
Звено „ГРАО“ в Община Ситово.

Разположено на втория етаж в сградата на общинската администрация. Обслужването на гражданите е улеснено от непосредствен контакт със служителите. Многократно се намалява времето за извършване на услугите по гражданска регистрация. Осигурена е постоянна връзка с национална база данни на ГД „ГРАО“ за издаване на съответните удостоверения.
В Звено „ГРАО“ се поддържа регистър по гражданско състояние и регистър на населението в локална мрежа. Съхраняват се документи и картотечни регистри, приемат се молби и заявления на граждани. Издават се документи в съответствие с действащото законодателство, отнасящи се до регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите. Води се регистрация по постоянен и настоящ адрес на гражданите.
________________________________________
Служители в Звено „ГРАО“

1. E. Димова – Главен специалист „ГРАО“
e-mail: e.dimova@sitovo.bg
2. М. Ариф – Старши специалист „ГРАО“
e-mail: m.arif@sitovo.bg

Телефон: 0878453678

________________________
Банкова сметка за плащане към Звено „ГРАО“:

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД
IBAN: BG83IABG74598423344400
Код за плащане: 448007
________________________________________
Всички такси са съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, приета с Решение №32 на Общински съвет – Ситово, взето с Протокол №5 / 26.02.2008 г. и изменение и допълнение с Решение №23 съгласно Протокол №3 от 31.03.2017 г. от заседание на Общински съвет – Ситово.