ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

                            ______________________________________________________

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

ОБЩИНА СИТОВО ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

По Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

BG05FMOP001-5.001

 

     Община Ситово ще кандидатства по Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ BG05FMOP001-5.001. С цел осигуряване на непрекъснатост на услугата и изискванията на програмата обявява прием на заявления на кандидати за потребители за получаване на топъл обяд. Услугата ще се предоставя в периода от 01.01.2021 г. до 27.04.2021 г.

 Допустими целеви групи са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

     Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще бъде потвърждавана от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Силистра.

     Всеки желаещ следва да представи попълнено Приложение № 2  Заявление – декларация и Приложение № 20 Декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация.

     Документите ще се приемат в сградата на СПОХ „Независим живот“ с.Ситово ул.“Трети март“№73

      от 15.12.2020 г. до 17.00 часа на 21.12.2020 г.

     За повече информация може да позвъните на телефон 0886 00 23 88

Приложение № 2 – ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение №20–Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация