ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, СЛЕД НАНЕСЕНИ КОРЕКЦИИ ОТ УО НА ОП РЧР, ПО МЯРКА 2.1 „Социално-трудова и здравна интеграция“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Във връзка с предстоящия прием през 2019 г. на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по мярка  2.1 „Социално-трудова и здравна интеграция“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Проект на пакет документи 2.1 „Социално-трудова и здравна интеграция“

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки, моля изпращайте в писмен вид на   e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg

Срок за предложения  и становища  от заинтересовани лица е до: 04.03.2019 г.

Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Условия за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Условия за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.