ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

ПО ОПЕРАЦИЯ BG05FMOP001-5.001  „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА СИТОВО“

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СИТОВО ДО 10 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

      До 10 декември 2021г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в Община Ситово. На 30.09.2021г. Община Ситово подписа допълнително споразумение за удължаване срока на изпълнение на Договор BG05FMOP001-5.001-0093-С03 „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Ситово“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID -19“. В предоставянето на топъл обяд са включени 170 потребители от общината в следните целеви групи:

  1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Общата сума на допустимите разходи по реализираните дейности възлиза на  119 581,11 лв.

Дейността се изпълнява от СПОХ „Независим живот“ – Ситово.

От стартирането до този момент трапезарията работи с пълен капацитет.  На потребителите се предоставя всеки работен ден топъл обяд, който включва супа, основно ястие и поне веднъж седмично десерт и хляб. Доставката се извършва до домовете на потребителите. Гарантирана е топла и здравословна храна в условията на пандемия от COVID-19 на лица с висок риск на бедност, които не могат да си позволят пълноценна и разнообразна храна.

С удължаване на срока до 10 декември 2021 година операцията ще продължи да допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в затруднение лица, чрез подпомагането им с топъл обяд. Дейностите ще продължат да осигуряват подкрепа в ежедневието на възрастни хора,  на хора с увреждания и които живеят сами под линията на бедност.

Проектът „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Ситово“  се реализира с финансовата подкрепа на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.