Община Ситово, Област Силистра на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните страни, че е издадено Разрешение за строеж № 3 /26.03.2013 г. за обект: ”СТОПАНСКИ НАВЕС ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ИНВЕНТАР” с Възложител : Христо Андреев Колев” от гр. Силистра. На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ заинтересуваните страни могат да направят възражение пред РДНСК – гр.Силистра, ул. „Илия Бльсков“ №1, ет.2 в 14 дневен срок.