ПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ СВЪРЗВАЩ ОБЩИНСКИЯ ЦЕНТЪР СИТОВО СЪС СЕЛАТА ИСКРА И НОВА ПОПИНА

Уважаеми дами и господа,
На 11.03.2019г. в заседателната зала на Общински съвет Ситово се проведе пресконференция за стартиране на строително монтажните и ремонтните работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SLS1111 /II-21, Коларово-Силистра / Нова Попина-Искра-Ситово /III-216/ от км 0+000 до 9+800” по „Програма за развитието на селските райони 2014 – 2020 г.“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
На пресконференцията екипът по изпълнение на проекта запозна присъстващите с целите, дейностите, срока за изпълнение и стойността на договора за предоставената безвъзмездна финансова помощ. Гости на мероприятието бяха, депутата от ДПС г-н Рамадан Аталай, г-н Насуф Насуф – председател на областен съвет на ДПС, общински съветници, кметове от региона, граждани.
На 20.04.2018г. бе сключен договор между изпълнителния директор на ДФ,,Земеделие” и кмета на Община Ситово за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Размерът на отпуснатата финансова помощ е 5 373 923.88 лева /пет милиона триста седемдесет и три хиляди деветстотин двадесет и три лева и осемдесет и осем стотинки.
Церемонията по „Първа копка“ се проведе до билборда на проекта на разклона на с. Искра, непосредствено след приключване на пресконференцията.
Фирмата, която ще извърши строителството е ,,НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД гр. София.
Срокът на изпълнение на строителството е 240 календарни дни и се очаква обекта да бъде пуснат в експлоатация през месец ноември 2019г.