„Патронажна грижа + в Община Ситово“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

ОБЩИНА СИТОВО е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001–6.002-0147-C01

„Патронажна грижа + в Община Ситово“, Административен договор № BG05M9OP001–6.002- 0147-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–6.002 „Патронажна грижа + в Община Ситово“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Основната цел на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID 19 се налага мобилизиране на допълнителни ресурси за превенция и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица, в т.ч. хора с увреждания или в невъзможност за самообслужване, които са застрашени в най – голяма степен от COVID – 19, както и за лица в карантинен период.

Дейностите по проекта са насочени към лица, за които е налице социална необходимост от почасови услуги като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от разпространението на COVID 19.

Грижата се предоставя не само в с. Ситово, а и в съставните на общината населени места – с. Искра, с. Попина, с. Добротица, с. Любен.

За предоставянето на услугите за преодоляване на последиците от коронавируса са наети 5 лица, които предоставят услугата по реда на ЗЗД. На лицата, предоставящи услуги, са осигурени лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.

Дейността обхваща извършване на услуги по доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).

Кандидатите за ползватели на патронажна грижа подават следните документи:

  1. Заявление от кандидата (по образец);
  2. Документ за самоличност (за справка);
  3. Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК (копие) – ако имат такъв;
  4. Декларация за информирано съгласие.

Документите от кандидат – потребителите и кандидатите за работа по Проекта могат да се изтеглят от сайта на общината или да се получат, както и да се подадат в Звеното за почасова грижа към Община Ситово, ул. „Трети Март“ № 72., телефон 0887873685

Лица за контакт:

Нели Маринова – РъководителПроект

Еда Мюрсел – Социален работник

1. Заявление за подбор на потребители

2. Декрарация лични данни

 

Съобщение за предоставяне на оферта за „Предоставяне на транспортни услуги за еднодневно посещение до защитената местност Блатото Малък Преславец“, по Дейност №9 към проект № BG05M2OP001-3.008-0003 „Насърчаване на социалната и образователната интеграция на деца и младежи от маргинализирани групи в община Ситово, чрез подобряване достъпа до качествено образование“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.008 – „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ – „Уча се, за да сполуча, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове