Съобщение РЗИ-Силистра

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Имунизационният кабинет на РЗИ-Силистра предоставя възможност
за ваксинация без предварително записване на:

5 февруари 2022г. (събота) от 11.00 до 13.00ч.

6 февруари 2022г. (неделя) от 10.00 до 13.00ч.

Кабинетът е с адрес:
гр. Силистра, ул. „Петър Мутафчиев“ № 82 (сградата на ХЕИ)
––––––––––––––––––––––––––––––
Имунизационният кабинет на ДКЦ-Силистра предоставя възможност
за ваксинация без предварително записване на:

5 февруари 2022г. (събота) от 10.00 до 12.00ч.

Кабинетът е с адрес: гр. Силистра, ул. „Д-р Анастас Янков“ № 2 (сградата на градска поликлиника)

Съобщение от РЗИ-Силистра

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Имунизационният кабинет на РЗИ-Силистра предоставя възможност за ваксинация без предварително записване на:

22 януари 2022 г. (събота) от 09.00 до 14.00 ч.

23 януари 2022 г. (неделя) от 09.00 до 14.00 ч.

Кабинетът е с адрес:
гр.Силистра, ул. „Петър Мутафчиев“ №82 (сградата на ХЕИ)

Съобщение за предоставяне на оферта за „Доставка на оборудване, учебни и спортни пособия и материали“, по Дейност №7 към проект № BG05M2OP001-3.008-0003 „Насърчаване на социалната и образователната интеграция на деца и младежи от маргинализирани групи в община Ситово, чрез подобряване достъпа до качествено образование“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.008 – „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ – „Уча се, за да сполуча, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Съобщение за предоставяне на оферта за „Доставка на консумативи, материали и техника за занимателни дейности“, по Дейност №10 към проект № BG05M2OP001-3.008-0003 „Насърчаване на социалната и образователната интеграция на деца и младежи от маргинализирани групи в община Ситово, чрез подобряване достъпа до качествено образование“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.008 – „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ – „Уча се, за да сполуча, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Информация за удължаване срока на Топъл обяд в Община Ситово

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

ПО ОПЕРАЦИЯ BG05FMOP001-5.001  „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА СИТОВО“

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СИТОВО ДО 10 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

      До 10 декември 2021г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в Община Ситово. На 30.09.2021г. Община Ситово подписа допълнително споразумение за удължаване срока на изпълнение на Договор BG05FMOP001-5.001-0093-С03 „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Ситово“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID -19“. В предоставянето на топъл обяд са включени 170 потребители от общината в следните целеви групи:

  1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Общата сума на допустимите разходи по реализираните дейности възлиза на  119 581,11 лв.

Дейността се изпълнява от СПОХ „Независим живот“ – Ситово.

От стартирането до този момент трапезарията работи с пълен капацитет.  На потребителите се предоставя всеки работен ден топъл обяд, който включва супа, основно ястие и поне веднъж седмично десерт и хляб. Доставката се извършва до домовете на потребителите. Гарантирана е топла и здравословна храна в условията на пандемия от COVID-19 на лица с висок риск на бедност, които не могат да си позволят пълноценна и разнообразна храна.

С удължаване на срока до 10 декември 2021 година операцията ще продължи да допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в затруднение лица, чрез подпомагането им с топъл обяд. Дейностите ще продължат да осигуряват подкрепа в ежедневието на възрастни хора,  на хора с увреждания и които живеят сами под линията на бедност.

Проектът „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Ситово“  се реализира с финансовата подкрепа на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.