Приемане на заявления за достъп до обществена информация в Община Ситово:

  • На място в звено „Административно обслужване“
  • По електронен път , изпратено на ел. поща: sitovo@mail.bg; sitovo@sitovo.bg
  • Чрез Платформа за достъп до обществена информация
  • По пощата на адрес: Община Ситово, 7583 с. Ситово, ул. „Трети март“№72
  • Телефон за контакт: 086/ 882 213

Достъпът до обществена информация се предостаявя след заплащане на определени разходи и представяне на платежен документ,  освен когато заявителят поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването.

На основание Наредба №Н-1 от 2022 г.  за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ (обн. в ДВ, бр.22/18.03.2022 г.), таксите за достъп до обществена информация в Община Ситово, според вида на носителя са както следва:

1. Хартия А4 1 лист 0,01 лв.
2. Хартия А3 1 лист 0,02 лв.
3. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 1 стр. 0,02 лв.
4. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 1 стр. 0,04 лв.
5. CD диск 700 МВ 1 бр. 0,26 лв.
6. DVD диск 4,7 МВ 1 бр. 0,30 лв.
7. DVD диск 8,5 МВ 1 бр. 0,67 лв.
8. USB флаш памет 4 GB 1 бр. 3,46 лв.
9. USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5,72 лв.
10. USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7,93 лв.
11. USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9,47 лв.

 

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация

Протокол за приемане и предаване на информация за достъп до обществена информация 

Годишен отчет 2021 г. ЗДОИ

Годишен отчет 2020 г. ЗДОИ

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Ситово сферата на дейност.

Списък на категориите информация в Община Ситово, подлежаща на класификация като „Служебна тайна“

Процедурата за повторно използване на информация от обществен сектор е определена в глава IV по ЗДОИ

Заявление за предоставяне на информация за повторно използване