1. Регистри

2. Заповед за допускане на ПУП-ПРЗ

3. Съобщения и обявления на ПУП

4. Заповеди на Гл.архитект