Административни услуги „Зелена система“

Услуга 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
Услуга 2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
Услуга 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Административни услуги „Кадастър“

Услуга 2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра
Услуга 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
Услуга 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план
Услуга 2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
Услуга 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Административни услуги „Местни данъци и такси“

Услуга 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
Услуга 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
Услуга 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
Услуга 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
Услуга 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
Услуга 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
Услуга 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
Услуга 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
Услуга 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
Услуга 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

Административни услуги „Селско стопанство и екология“

Услуга 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
Услуга 2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
Услуга 2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии
Режим 2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
Услуга 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
Услуга 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

Административни услуги „Транспорт“

Услуга 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“

Услуга 2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
Услуга 2008 Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице.
Услуга 2047 Категоризация на места за настаняване
Услуга 2050 Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта.
Услуга 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
Услуга 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
Услуга 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект
Режим 3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта
Вид режим: Уведомление
Стопанска дейност: Търговия

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Услуга 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал
Услуга 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
Услуга 2016 Издаване на удостоверение за наследници
Услуга 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
Услуга 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
Услуга 2033 Възстановяване или промяна на име
Услуга 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
Услуга 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Услуга 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
Услуга 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
Услуга 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
Услуга 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
Услуга 2052 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал
Услуга 2053 Припознаване на дете
Услуга 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
Услуга 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
Услуга 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
Услуга 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
Услуга 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път
Услуга 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
Услуга 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Услуга 2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
Услуга 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
Услуга 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
Услуга 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Услуга 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
Услуга 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
Услуга 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
Услуга 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
Услуга 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Услуга 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
Услуга 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние
Услуга 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
Услуга 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)
Услуга 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Административно-технически услуги Общинска собственост

Услуга 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот
Услуга 2059 Издаване на заповед за изземване на имот
Услуга 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
Услуга 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
Услуга 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Административно-технически услуги Устройство на територията

Режим 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
Вид режим: Разрешение
Стопанска дейност: Строителство
Услуга 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
Услуга 1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
Услуга 1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии
Услуга 1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите
Услуга 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините
Услуга 2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
Услуга 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
Услуга 2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
Услуга 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
Услуга 2027 Издаване на скици за недвижими имоти
Услуга 2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
Услуга 2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
Услуга 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
Услуга 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
Услуга 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
Услуга 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
Услуга 2083 Издаване на виза за проектиране
Услуга 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
Услуга 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
Услуга 2112 Издаване на разрешение за строеж
Услуга 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
Услуга 2117 Одобряване на подробен устройствен план
Режим 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
Вид режим: Разрешение
Стопанска дейност: Строителство
Услуга 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Правни и административно-технически услуги

Режим 2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията
Вид режим: Регистрация
Стопанска дейност: Култура