Общинският съвет на Община Ситово се състои от 13 общински съветници, един от които е избран за Председател.

Списък на общинските съветници – Община Ситово,
мандат 2015 – 2019 г.

 1. Анелия Георгиева Йорданова
 2. Деница Димитрова Цветкова
 3. Ервин Наим Ибрям
 4. Петър Борисов Русев
 5. Мирослава Колева Тодорова
 6. Николай Георгиев Неделчев
 7. Ридван Ахмед Кязим
 8. Розин Георгиев Христов
 9. Сания Мустафа Юсуф
 10. Билгин Демир Яха
 11. Седат Исмаил Ариф
 12. Станчо Борисов Арсов
 13. Дженгис Рибул Ахмед