Международно сътрудничество

Община Ситово има неизползван потенциал за развитие на международното сътрудничество.

Към 2007 година общината няма сключени договори за побратимяване с европейски общини, като досегашните контакти са предимно в областта на културата и социалните дейности. Установени са приятелски взаимоотношения с Община Картал, Истанбул (Република Турция) и Община Шалгамлъ (Република Турция). Ежегодно се обменят визити между представители на общините, групи за детски фолклор разменят визити по различни поводи.

От 2001 г. община Ситово е член на Еврорегион „Долен Дунав“, както и на Асоциация за трансгранично сътрудничество и развитие « Дунавска Добруджа», с чиито членове се разработват и реализират съвместни проекти. От края на 2006 г. общината е партньор с румънска община по реализация на трансграничен проект, но все още сътрудничеството не се е разширило в други области.

Цел на общинската администрация е разширяването на междуобщинските и международни контакти на общината и отварянето и към голямото семейство на европейските местни власти.