Образование

Образователната структура на община Ситово включва шест детски градини, три основни училища и едно Професионално училище по селско стопанство. В детските градини са обхванати162 деца на възраст от 2,6 до 7 години. Поради намалелия брой на ражданията през последните години, намалява и броят на децата, обхванати в целодневните детски градини.
Според предварителните проучвания ежегодно броят им намалява с около 15 деца, което води до намаляване и на персонала в детските градини. Основните статистически параметри на предучилищното образование показват добра задоволеност с база и кадри, като средният брой на деца в група е16,2, персоналът – педагогически и непедагогически, възлиза общо на 41,5 служители.

В основните училища учат 361 деца от първи до осми клас. Данните за последните 8 години показват постоянно намаляване на броя на учащите деца от I – VIII клас, средно годишно с 30 ученици.

През 2008 г. със заповед № РД – 14 – 139 от 14.05. 2008 г. на министъра на образованието и културата Даниел Вълчев училището в с.Попина бе закрито.Учениците са преместени в ОУ “Г.С.Раковски” с.Ситово.

В резултат на отрицателните демографски процеси през последните 10 години в по-малките селища с население под 500 жители няма начални училища, поради което на учениците се гарантира транспорт до съседни села.

Базата на основните училища е сравнително добре окомплектована и достатъчна по количество, като в трите училища на общината се обучават общо361ученика, при наличие на 59 педагогически и 28,5 непедагогически кадри. С подкрепата на правителствени програми всяко училище разполага с оборудван компютърен кабинет.

Макар и при относително малък брой ученици, столовото хранене в две от 3 – те основни училища е запазено.

В Общината функционира и Професионална гимназия по селско стопанство, която предлага професионално обучение по два профила – ”Производство на мляко и млечни продукти – оператор в ХВП” и ”Земеделец  / фермер”.

Сериозни проблеми създават ромските семейства, които са трайно безработни и децата им не ходят на училище. При тези семейства се налага разработване на специална програма за привличане и задържане на децата в училище. Тяхното оставане извън образователната система предполага допълнителни сериозни проблеми по отношение на квалификацията им и социализирането им като цяло.

Типичният за страната проблем “училища в криза” не подминава и Община Ситово. 35 % от учениците в общообразователните училища пътуват поради липса на училище в съответното населено място. От общия брой паралелки – 22, слети са 2. Постепенно намаляващите контингенти от деца в училищна възраст пренасят във времето проблема за закриване на нови училища и оптимизиране на училищната мрежа в близкото бъдеще.

Култура

Културният живот на територията на Община Ситово е силно стеснен поради различни причини и основно се реализира от наличните 8 читалища с малък библиотечен фонд.
Сградният фонд е предоставен на читалищните настоятелства за стопанисване и управление, но в резултат на ограничената финансова субсидия от общината и слаба стопанска дейност той е остарял и се нуждае от основен ремонт. Съществуващите читалища задоволяват потребностите на гражданите чрез гостуване на професионални културни институти и местни самодейни състави. Самодейни фолклорни групи всяка година представят общината на съборите във Велико Търново и Копривщица.

Читалищната материална база на места е в незадоволително състояние, което изисква да се търсят финансови средства извън общинските бюджети. Факт е, че шансовете за привличане на финансиране чрез проекти по донорски програми са слабо оползотворени поради липса на капацитет за изготвяне на такива. Читалище “ Бачо Киро “ – с. Искра успешно разработи и реализира проект за “ Създаване на център за обучение на жени” по Проект “ Читалища” на ПРООН. Общинското ръководство проведе обучение за представители на всички читалища, училищни настоятелства и НПО от Общината за писане и управление на проекти, но резултатите са слаби поради липсата на мотивираност и инициатива на работещите в културните институции.

Поетапно се осигуряват компютри за читалищата и към момента 50 % от тях са оборудвани.
Търсенето на външни донори и участието в проекти е една от алтернативите за спасяване и разнообразяване на читалищната дейност.

На територията на община Ситово са регистрирани и функционират активно само две неправителствени организации – “Сдружение на жените”- с.Искра и Сдружение “Информационен център за развитие на община Ситово”. Тези организации разполагат с голям потенциал при разработването на конкурентноспособни проекти и получават финансиране от външни донори по различни програми.

Един от пътищата за обогатяване на културния живот в селата на Община Ситово е чрез съвместна работа и партньорство между НПО и общинската администрация. Тяхното колабориране е ползотворно и по отношение разрешаването на обществени проблеми.
Реалната дейност на сектора е затруднена поради силна зависимост от външно финансиране и намалени източници на приходи от местен характер.