Територията на община Ситово е разположена в началото на североизточната част на Дунавската равнина.

Община Ситово е от IV функционален тип, състои се от 12 населени места.

Община Ситово е с общински център – село Ситово: 8 кметства /с. Босна, с. Гарван, с. Добротица, с. Искра, с. Любен, с. Поляна, с. Попина, с. Слатина/ и 3 кметски наместничества /с. Ирник, с. Нова Попина, с. Ястребна/.

 

Съгласно актуалното административно деление на страната, община Ситово е част от област с административен център гр. Силистра.

Община Ситово се намира в северозападната част на област Силистра, Североизточен планов район и заема площ от 271 кв. км.

В макроикономическата рамка на област Силистра, Североизточен район и националната икономика на страната, община Ситово е сред общините с нисък индекс на човешкото развитие, независимо от тенденцията за повишаване на показателя в сравнение с предходните години – 2000, 2001, 2002 и 2003 година.

Съгласно Закона за регионалното развитие и критериите за райониране Община Ситово е в териториалния обхват на район за целенасочено въздействие, определен от Регионалния план за развитие и се определя като изостанал селски район и изостанал граничен район.